Как будет по корейски меня зовут

Как будет по корейски меня зовут

Îáùèå ñëîâà

Äà Ne Íåò A-nim-ni-da , A-ni-yo Ñïàñèáî Kam-sa-ham-ni-da Áîëüøîå ñïàñèáî Te-dan-hi Kam-sa-ham-ni-da Ïîæàëóéñòà Chon-man-e Mal-sum-im-ni-da Ïîæàëóéñòà Pu-di, Che-bal Èçâèíèòå Che-song-ham-ni-da Çäðàâñòâóéòå An-nyong Ha-se-yo Äî ñâèäàíèÿ An-nyong-hi Ka-ship-sio Ïîêà An-nyong-hi Äîáðîå óòðî An-nyong Ha-shim-ni-ka Äîáðû äåíü An-nyong Ha-shim-ni-ka Äîáðû âå÷åð An-nyong Ha-shim-ni-ka Ñïîêîéíîé íî÷è An-nyong-hi Chu-mu-ship-sio ß íå ïîíèìàþ Chal Mo-ru-ge-sum-ni-da Êàê ýòî ñêàçàòü ïî [… …]? I-go-sul [Yong-o-ro] Mo-ra-go-ham-ni-ka? Âû ãîâîðèòå ïî-… …rul(ul) Mal-ha-shim-ni-ka? Àíãëèéñêè Yong-o Ôðàíöóçñêè Pul-o Íåìåöêè Dok-il-o Èñïàíñêè Spe-ino Êèòàéñêè Chung-kuk-mal ß Na Ìû U-ri Òû No Âû Tang-shin Âû Tang-shin-dul Îíè Ku-dul Êàê âàñ çîâóò? Tang-shin Iru-mun Muwo-shim-ni-ka? Î÷åíü ïðèÿòíî. Man-na-so Pan-kap-sum-ni-da Êàê äåëà? Otoke Chi-ne-go-ke-shim-ni-ka? Õîðîøî Cho-sum-ni-da Ïëîõî Shil-sum-ni-da Òàê ñåáå Ku-jo ku-ro-sum-ni-da Æåíà A-ne, Cho Ìóæ Nam-pyon Äî÷ü Tal Ñûí Adul Ìàò O-mo-ni Îòåö A-bo-ji Äðóã Chin-gu Ãäå çäåñü òóàëåò? Hwa-jang-sil-i O-die Isum-ni-ka?

Öèôðû è ÷èñëà

íîëü Yong, Kong îäèí Il äâà Yi òðè Sam ÷åòûðå Sa ïÿòü O øåñòü Yuk ñåìü Chil âîñåìü Pal äåâÿòü Ku äåñÿòü Sip îäèíàäöàòü Sip-il äâåíàäöàòü Sip-yi òðèíàäöàòü Sip-sam ÷åòûðíàäöàòü Sip-sa ïÿòíàäöàòü Sip-o øåñòíàäöàòü Sip-yuk ñåìíàäöàòü Sip-chil âîñåìíàäöàòü Sip-pal äåâÿòíàäöàòü Sip-gu äâàäöàòü Yi-sip äâàäöàòü îäèí Yi-sip-il òðèäöàòü Sam-sip ñîðîê Sa-sip ïÿòüäåñÿò O-sip øåñòüäåñÿò Yuk-sip ñåìüäåñÿò Chil-sip âîñåìüäåñÿò Pal-sip äåâÿíîñòî Ku-sip ñòî Pek òûñÿ÷à Chon ìèëëèîí Pek-man

Ìàãàçèíû è ðåñòîðàíû

Ñêîëüêî ýòî ñòîèò? Igo-sun Ol-ma-im-ni-ka? ×òî ýòî òàêîå? Igo-sun Muwo-im-ni-ka? ß êóïëþ ýòî. Igo-sul Sa-ge-sum-nida. ß õîòåë áû êóïèòü… …rul(ul) Sa-go Sip-sum-ni-da. Ó âàñ åñòü ?.. …yi Isum-nika? Âû ïðèíèìàåòå êðåäèòíûå êàðòî÷êè? Shin-yong card-rul Pa-du-shim-ni-ka? Îòêðûòî Yong-up Jung Çàêðûòî Ma-gam Îòêðûòêà Yop-so Ìàðêè U-pyo Íåìíîãî, Ìàëî Chokum Ìíîãî Mani Âñå Modu Çàâòðàê A-chim Îáåä Chom-shim Óæèí Cho-nyok Âåãåòàðèàíñêèé Che-sik-jui-ja Êîøåðíûé Jung Gyul Âàøå çäîðîâüå! Konbe Ïðèíåñèòå, ïîæàëóéñòà, ñ÷¸ò. Ke-san-so-rul Chu-sip-sio Õëåá Pang Íàïèòîê Um-ryo Êîôå Ko-pyi, Coffee ×àé Cha Ñîê Ju-su, Juice Âîäà Mul Ïèâî Mek-ju Âèíî Po-do-ju Ñîëü So-gum Ïåðåö Hu-chu Ìÿñî Kogi Ãîâÿäèíà So-kogi Ñâèíèíà Teji-kogi Ðûáà Seng-son Ïòèöà Se Îâîùè Che-so Ôðóêòû Kwa-il Êàðòîôåëü Kam-ja Ñàëàò Sa-ra-da, Salad Äåñåðò Hu-sik Ìîðîæåíîå Ice Cream

Òóðèçì

Ãäå …? … O-die Isum-ni-ka Ñêîëüêî ñòîèò áèëåò? Yo-ku-mun Ol-ma-im-ni-ka Áèëåò Pyo Îäèí áèëåò äî … ….ro-ka-nun Pyo Han-jang Chu-ship-sio Êóäà âû åäåòå? O-die Ka-shim-ni-ka Ãäå âû æèâåòå? O-die Sa-shim-ni-ka Ïîåçä Ki-cha Àâòîáóñ Bus Ìåòðî Chi-ha-chol, Jon-chol Àýðîïîðò Kong-hang Âîêçàë Ki-cha-yok Àâòîâîêçàë Bus Chung-ko-jang Ñòàíöèÿ ìåòðî Jon-chol-yok Îòïðàâëåíèå Chul-bal Ïðèáûòèå Do-chak Ïðîêàò àâòîìîáèëåé Ja-dong-cha Te-yo-jom Ñòîÿíêà Jucha Ãîñòèíèöà, Îòåëü Hotel Êîìíàòà Bang Áðîíü Ye-yak Ñâîáîäíûå ìåñòà íà ñåãîäíÿ åñòü? Bin-bang Isum-ni-ka Ìåñò íåò. Man-won, Bin-bang Up-sum Ïàñïîðò Yok-kwon

Êàê ïðîéòè?

Íàëåâî Wen-chok, Cha-chuk Íàïðàâî Orun-chok, U-chuk Ïðÿìî Kot-chang Ââåðõ Wi-ro Âíèç A-re-ro Äàëåêî Mon Áëèçêî Ga-ka-un Äëèííûé Gin Êîðîòêèé Ja-kun, Chal-bun Êàðòà Chi-do Òóðèñòè÷åñêîå áþðî Kwan-kang-gag An-ne

Ìåñòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè

Ïî÷òà U-che-kuk Ìóçåé Pak-mul-kwan Áàíê Un-heng Ìèëèöèÿ Kyung-chal-so Áîëüíèöà Pyung-won Àïòåêà Yak-kuk Ìàãàçèí Ka-ge Ðåñòîðàí Shik-dahng Øêîëà Hak-gyo Öåðêîâü Kyo-he Òóàëåò Hwa-jang-sil Óëèöà Kil Ïëîùàäü Kwang-jang Ãîðà San Õîëì Un-dok Äîëèíà Ke-gok Îêåàí Pa-da Îçåðî Ho-su Ðåêà Kang Áàññåéí Su-yong-jang Áàøíÿ Tap Ìîñò Tari

Äàòû è âðåìÿ

Êîòîðûé ÷àñ? Myot-shi-im-ni-ka 7:13, Ñåìü òðèíàäöàòü 7:13, Il-kop-si sip-sam-bun 3:15, Òðè Ïÿòíàäöàòü 3:15, Se-si sip-o-bun 3:15, Ïÿòíàäöàòü ìèíóò ÷åòâåðòîãî 3:15, Se-si sip-o-bun 11:30, Îäèíàäöàòü òðèäöàòü 11:30, Yol-han-si sam-sip-bun 11:30, Ïîë äâåíàäöàòîãî 11:30, Yol-han-si Pan 1:45, ×àñ ñîðîê ïÿòü 1:45, Han-si sa-sip-o-bun 1:45, Áåç ïÿòíàäöàòè äâà 1:45, Tu-si Sip-o-bun-jon Äåíü Il Íåäåëÿ Chu Ìåñÿö Wol Ãîä Nyon ïîíåäåëüíèê Wol-yo-il âòîðíèê Hwa-yo-il ñðåäà Su-yo-il ÷åòâåðã Mok-yo-il ïÿòíèöà Kum-yo-il ñóááîòà To-yo-il âîñêðåñåíüå Il-yo-il ÿíâàðü Il-wol ôåâðàëü Yi-wol ìàðò Sam-wol àïðåëü Sa-wol ìàé O-wol èþíü Yu-wol èþëü Chil-wol àâãóñò Pal-wol ñåíòÿáðü Ku-wol îêòÿáðü Sip-wol íîÿáðü Sip-il-wol äåêàáðü Sip-yi-wol Âåñíà Pom Ëåòî Yo-rum Îñåíü Ka-ul Çèìà Kyo-ul Ñåãîäíÿ O-nul Â÷åðà O-je Çàâòðà Ne-il Äåíü ðîæäåíèÿ Seng-il

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Seng-il-ul Chuk-ha-ham-ni-daИсточник: tkd.kulichki.net


Добавить комментарий